تماس

اگه خوب نقاشی میکنی ….. اگه خوب میگی
اگه خوب می‌نویسی ….. اگه خوب فکر میکنی
اگه عسل درون داری ….. بیا کندوی ما

بیا زنبوری شو ….

رزومه و سوابق کاریتو برامون به آدرس زیر بفرست
zanboor.pub@gmail.com